Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of het downloaden van informatie in welke vorm dan ook van Xclusive Deals.

2. Akkoordverklaring

Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd de website van Xclusive-Deals  te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van de website van   Xclusive-Deals geeft u daarmee aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Xclusive-Deals is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot de website van  Xclusive-Deals te ontzeggen.

3.Wijziging

 Xclusive-Deals is te allen tijde gerechtigd de informatie op website van  Xclusive-Deals en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen.  Xclusive-Deals adviseert u de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Xclusive-Deals regelmatig te raadplegen.

4. Doel

Xclusive-Deals beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over producten in de breedste zin des woords. Op de door Xclusive-Deals aangeboden producten zijn de voorwaarden van  Xclusive-Deals van toepassing. Op de producten en diensten die in de webshop van Xclusive-Deals en (mede) op websites door partners van Xclusive-Deals Partnerprogramma worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing. Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via z Xclusive-Deals zijn de voorwaarden van Xclusive-Deals respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door Xclusive-Deals of haar partner geleverde deel van het pakket. Xclusive-Deals streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Xclusive-Deals de informatie op de website van  Xclusive-Deals met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks

a. De website van Xclusive-Deals bevat hyperlinks naar website van dochters van Xclusive Deals. Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.

b.  Xclusive-Deals kan hyperlinks naar website van partners van Xclusive-Deals en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt.  i Xclusive-Deals s niet verantwoordelijk voor deze website en het feit dat  Xclusive-Deals deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die website goedkeurt.

6. Eigendom

Alle rechten op de website van Xclusive-Deals en alle informatie op deze website berusten volledig bij , Xclusive-Deals haar partners en adverteerders.   Xclusive-Deals ehoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van, Xclusive-Deals haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van  Xclusive-Deals geldt:

Copyright 2011 ©  X-clusive Deals all rights reserved

7. Informatie

 Xclusive-Deals website en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina`s van   Xclusive-Deals ijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van. Xclusive-Deals Het is niet toegestaan informatie die van Xclusive-Deals website wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar te maken, te verbinden met andere website, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht

Xclusive-Deals verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan  Xclusive-Deals te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Xclusive-Deals te kunnen raadplegen en  Xclusive-Deals n zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Xclusive-Deals te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door  en bijbehorende pagina`s worden ontsloten. Bovendien is het verboden  Xclusive-Deals al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Xclusive-Deals voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronisch berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging

 Xclusive-Deals spant zich in om haar website of de server waar haar website op staat naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma`s.

10. Plaatsing berichten

De berichten die de bezoeker van Xclusive-Deals.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Xclusive-Deals te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten.   Xclusive-Deals taat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Xclusive-Deals s ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid

 Xclusive-Deals sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website van, Xclusive-Deals in het bijzonder als gevolg van schade in breedste zin des woord door gebruik van de producten Xclusive-Deals ls aanbied op haar website. Tevens sluit  Xclusive-Deals iedere aansprakelijkheid uit als gevolg van het gebruik van de informatie op de website van  Xclusive-Deals of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf de website van Xclusive Deals, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Xclusive-Deals te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Xclusive Deals.

12. Conversie

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten

Voor de verkoop van producten op de website van Xclusive-Deals gelden deze en de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de website van Xclusive-Deals worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad.

Definities:

Xclusive Deals, gevestigd en kantoorhoudende te Almere. Hierna te noemen Xclusive-Deals welke zijn producten aanbiedt op de website van  Xclusive-Deals is te vinden op www.Xclusive-Deals.nl

Consument (-en)

Een door Xclusive-Deals geregistreerde rechtspersoon of natuurlijke persoon, door of namens wie een product besteld is of producten bestelt zijn.

Bestelling(-en)

Een door Xclusive-Deals en name van de Consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten.

Product(-en)

Een Product van Xclusive Deals, dat volgens genoemde website van Xclusive-Deals op basis van deze Voorwaarden geleverd kan worden. De Producten van Xclusive-Deals zijn te vinden op de website van Xclusive Deals

Zending (-en)

Eén of meerdere Producten, in de door of in opdracht van Xclusive-Deals voor verzending geschikte verpakking.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen  Xclusive-Deals en een Consument waarop Xclusive-Deals deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1. Bestelling

Xclusive-Deals behoudt zich het recht voor om consument(-en) niet als zodanig registreren, c.q. om één of meerdere Bestellingen niet uit te voeren. Xclusive-Deals zal van dat recht gebruik kunnen maken wanneer een gerechtvaardigd belang van Xclusive-Deals hier aanleiding toe geeft.  Xclusive-Deals dient zijn beslissing gevraagd door de Consument nader te motiveren.

2. Aflevering en vervoer

Xclusive-Deals draagt het risico van beschadiging of verlies van de Producten tot het moment van aflevering van de Zending(-en) aan het overeengekomen adres, mits hier naar een correcte adressering is opgegeven door de consument.

a. Indien aflevering op het overeengekomen adres niet mogelijk blijkt te zijn, zal  Xclusive-Deals de zending in overeenstemming met de voor de zending geldende procedure behandelen en de Consument daarover informeren. Kosten die worden gemaakt voor zending(-en) aan het overeengekomen adres die door foutief opgegeven adresgegevens door de consument retour worden gezonden zijn voor rekening en risico van de Consument.

b. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

c. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle verschuldigde kosten voor zijn rekening nemen.

d. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan de Consument zich niet op een termijn of tijdstip van aflevering beroepen.

3. Retourzendingen

a. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

b. Wanneer de consument het product wil retourneren, dient de consument dit eerst te melden door contact Xclusive-Deals op te nemen.

c. Indien is aangetoond dat de retournering in de daarvoor gestelde termijn niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Xclusive-Deals de keuze het bestelde product tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

d. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan Xclusive-Deals te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de producten ongeopend zijn en vrij van beschadiging zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen.

e. Weigering en retourzending zijn mogelijk in de volgende gevallen: de inhoud van de zending is niet in overeenstemming met de bestelling of de verpakking van de zending is uiterlijk ernstig beschadigd.

f. Retourzending zal steeds binnen 7 dagen na aflevering moeten plaatsvinden. Een verpakking, die geopend is geweest, dient voor retourzending zorgvuldig te worden gesloten. Indien de oorspronkelijke verpakking van de zending niet meer bruikbaar is zal de consument de inhoud van de zending zorgvuldig herverpakken in een verpakking, die tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke verpakking. Als de onderdelen zoals tubes of andere te openen producten geopend en dus gebruikt zijn dan is er geen retourzending meer mogelijk.

g. Indien de consument ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het recht op retourzending, heeft Xclusive-Deals het recht aan de consument alle bijkomende kosten in rekening te brengen. Beschadiging of verlies van producten tijdens retourzending is voor rekening en risico van de consument.

h. Indien de consument gebruik wil maken van de niet goed-geld-terug garantie die nadrukkelijk geldt voor de cosmetische producten van Xclusive-Deals dient hij of zij foto`s te maken voor de eerste (bleek of behandel)sessie en na de laatste (bleek of behandel)sessie. Deze foto`s moeten worden gemaakt met vergelijkbare verlichting. De consument kan van deze niet goed geld terug garantie gebruik maken nadat hij of zij de aanbevolen (zie gebruiksaanwijzing of FAQ van het desbetreffende product) hoeveelheid heeft gebleekt of behandeld en er geen resultaat zichtbaar is.

4. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek behoudt de verkoper de eigendom op de aan de koper verkochte goederen tot alle door de koper aan de verkoper verschuldigde facturen of kosten volledig vereffend zijn.

5. Betalingswijze

a. Levering vindt, tenzij anders overeengekomen, plaats via een van de betalingsmogelijkheden op de website of door vooraf overmaken. Levering geschiedt onder het recht van eigendomsvoorbehoud totdat de consument de factuur volledig heeft voldaan. De Consument betaalt direct via een van de betalingsmogelijkheden op de website of door vooraf overmaken aan Xclusive-Deals te Almere. Na een succesvolle transactie via een van de betalingsmogelijkheden of vooraf overmaken zullen de goederen zoals boven omschreven worden geleverd.

b. Alle prijzen zijn inclusief BTW en aangegeven in euro`s.

6. Bijzondere rechten van Beauty & Trends

a. Door enkele overschrijding van een eventueel overeengekomen betalingstermijn is de consument in verzuim.

b. Indien de consument na ingebrekestelling (met inachtneming van een redelijke termijn) in verzuim blijft, heeft Xclusive Deals, onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten, gedurende onbepaalde tijd het recht om geen nieuwe bestellingen meer te accepteren, en om de uitvoering van alsdan reeds gedane bestellingen op te schorten of te annuleren.

7. Registratie gegevens consument

De consument verklaart zich er mee akkoord, dat Xclusive-Deals ten behoeve van zijn bedrijfsvoering gegevens met betrekking tot de consument opneemt in één of meerdere registraties. Op verzoek zal  Xclusive-Deals informatie omtrent doel en gebruik van zulke registraties aan de consument verstrekken.

8. Allergieën en medicatie

Bleeksystemen en gels voor tanden bleken mogen niet gebruikt worden onder de volgende omstandigheden. Als u medicijnen gebruikt die reageren met de ingrediënten van dergelijke gel en / of poeders voor tanden bleken. Als u allergisch bent voor de ingrediënten van deze tandenbleek middelen. Als u last heeft van oraal gerelateerde ziektes. Heeft u hierover vragen raadpleeg dan uw dokter. Ingrediënten staan in de gebruiksaanwijzing en / of op de verpakking van het desbetreffende product. Bleekproducten mogen niet gebruikt worden onder de volgende omstandigheden. Als u medicijnen gebruikt die reageren met de ingrediënten van deze producten. Als u allergisch bent voor de ingrediënten van deze cosmetische middelen. Als u last heeft van oraal huid en / of oog gerelateerde ziektes. Heeft u hierover vragen raadpleeg dan uw dokter. Ingrediënten staan in de gebruiksaanwijzing en / of op de verpakking van het desbetreffende product.

9. Toepasselijk recht

Op alle door Xclusive-Deals gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van  Xclusive-Deals indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

11. Mailing, acties en nieuwsbrieven

a. Alle klanten die bij ons een product hebben aangeschaft kunnen worden bericht over aanbiedingen die wij relevant vinden aan de desbetreffende klant. Deze mailing wordt maximaal 6 maal per maand verstuurd aan een klant. De klanten gaan akkoord met deze nieuwsbrief door middel van het aanvinken van de algemene voorwaarden knop.

b. De bezoeker gaat akkoord met de algemene voorwaarden als deze zich aanmeld voor acties of andere inschrijvingen op website van. Xclusive-Deals Bezoekers die zich aanmelden op de nieuwsbrieven kunnen nieuwsbrieven ontvangen alsmede relevante acties van producten aangeboden op website van Xclusive Deals.

Disclaimer

Alle informatie op de website Xclusive-Deals zijn zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is. Productspecificaties en afbeeldingen zijn onder voorbehoud. Xclusive-Deals heeft zowel het recht als ook de plicht onderkende foutieve informatie te corrigeren.

Xclusive Deals noch haar partners zijn voor onjuiste informatie aansprakelijk. Xclusive-Deals is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en / of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

Copyright 2011 ©  Xclusive-Deals all rights reserved.

 

 

 

1. Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of het downloaden van informatie in welke vorm dan ook van X-clusive Deals.
2. Akkoordverklaring
Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd de website van X-clusive Deals te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van de website van X-clusive Deals geeft u daarmee aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. X-clusive Deals is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot de website van Xclusive Deals te ontzeggen.
3.Wijziging
X-clusive Deals is te allen tijde gerechtigd de informatie op website van X-clusive Deals en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. X-clusive Deals adviseert u de Algemene Gebruiksvoorwaarden van X-clusive Deals regelmatig te raadplegen.
4. Doel
X-clusive Deals beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over producten in de breedste zin des woords. Op de door X-clusive Deals aangeboden producten zijn de voorwaarden van X-clusive Deals van toepassing. Op de producten en diensten die in de webshop van X-clusive Deals en (mede) op websites door partners van X-clusive Deals Partnerprogramma worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing. Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via X-clusive Deals zijn de voorwaarden van X-clusive Deals respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door X-clusive Deals of haar partner geleverde deel van het pakket. X-clusive Deals streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel X-clusive Deals de informatie op de website van X-clusive Deals met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
5. Hyperlinks
a. De website van X-clusive Deals bevat hyperlinks naar website van dochters van X-clusive Deals. Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. X-clusive Deals kan hyperlinks naar website van partners van X-clusive Deals en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. X-clusive Deals is niet verantwoordelijk voor deze website en het feit dat X-clusive Deals deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die website goedkeurt.
6. Eigendom
Alle rechten op de website van X-clusive Deals en alle informatie op deze website berusten volledig bij X-clusive Deals, haar partners en adverteerders. X-clusive Deals behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van X-clusive Deals, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van X-clusive Deals geldt:
Copyright 2011 © X-clusive Deals all rights reserved
7. Informatie
X-clusive Deals website en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina`s van X-clusive Deals zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van X-clusive Deals. Het is niet toegestaan informatie die van X-clusive Deals website wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar te maken, te verbinden met andere website, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.
8. Gebruiksrecht
X-clusive Deals verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan X-clusive Deals te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om X-clusive Deals te kunnen raadplegen en X-clusive Deals in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om X-clusive Deals te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door en bijbehorende pagina`s worden ontsloten. Bovendien is het verboden X-clusive Deals al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van X-clusive Deals voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronisch berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.
9. Beveiliging
X-clusive Deals spant zich in om haar website of de server waar haar website op staat naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma`s.
10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van X-clusive Deals .nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van X-clusive Deals te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. X-clusive Deals staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. X-clusive Deals is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.
11. Aansprakelijkheid
X-clusive Deals sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website van X-clusive Deals , in het bijzonder als gevolg van schade in breedste zin des woord door gebruik van de producten welke X-clusive Deals aanbied op haar website. Tevens sluit X-clusive Deals iedere aansprakelijkheid uit als gevolg van het gebruik van de informatie op de website van X-clusive Deals of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf de website van X-clusive Deals, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om de website van X-clusive Deals te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van X-clusive Deals .
12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.
13. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op de website van X-clusive Deals gelden deze en de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de website van X-clusive Deals worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad.
Leveringsvoorwaarden Bekendvanpc
Definities:
X-clusive Deals, gevestigd en kantoorhoudende te Almere. Hierna te noemen X-clusive Deals welke zijn producten aanbiedt op de website van X-clusive Deals is te vinden op www. X-clusive -Deals.nl
Consument (-en)
Een door X-clusive Deals geregistreerde rechtspersoon of natuurlijke persoon, door of namens wie een product besteld is of producten bestelt zijn.
Bestelling(-en)
Een door X-clusive Deals en name van de Consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten.
Product(-en)
Een Product van X-clusive Deals , dat volgens genoemde website van X-clusive Deals op basis van deze Voorwaarden geleverd kan worden. De Producten van X-clusive Deals zijn te vinden op de website van X-clusive- Deals.nl
Zending (-en)
Eén of meerdere Producten, in de door of in opdracht van X-clusive Deals voor verzending geschikte verpakking.
Voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen X-clusive Deals en een Consument waarop X-clusive Deals deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1. Bestelling
X-clusive Deals behoudt zich het recht voor om consument(-en) niet als zodanig registreren, c.q. om één of meerdere Bestellingen niet uit te voeren. X-clusive Deals zal van dat recht gebruik kunnen maken wanneer een gerechtvaardigd belang van X-clusive Deals hier aanleiding toe geeft. X-clusive Deals dient zijn beslissing gevraagd door de Consument nader te motiveren.
2. Aflevering en vervoer
X-clusive Deals draagt het risico van beschadiging of verlies van de Producten tot het moment van aflevering van de Zending(-en) aan het overeengekomen adres, mits hier naar een correcte adressering is opgegeven door de consument.
a. Indien aflevering op het overeengekomen adres niet mogelijk blijkt te zijn, zal X-clusive Deals de zending in overeenstemming met de voor de zending geldende procedure behandelen en de Consument daarover informeren. Kosten die worden gemaakt voor zending(-en) aan het overeengekomen adres die door foutief opgegeven adresgegevens door de consument retour worden gezonden zijn voor rekening en risico van de Consument.
b. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
c. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle verschuldigde kosten voor zijn rekening nemen.
d. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan de Consument zich niet op een termijn of tijdstip van aflevering beroepen.
3. Retourzendingen
a. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
b. Wanneer de consument het product wil retourneren, dient de consument dit eerst te melden door contact met X-clusive Deals op te nemen.
c. Indien is aangetoond dat de retournering in de daarvoor gestelde termijn niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft X-clusive Deals de keuze het bestelde product tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
d. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan X-clusive Deals te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de producten ongeopend zijn en vrij van beschadiging zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen.
e. Weigering en retourzending zijn mogelijk in de volgende gevallen: de inhoud van de zending is niet in overeenstemming met de bestelling of de verpakking van de zending is uiterlijk ernstig beschadigd.
f. Retourzending zal steeds binnen 7 dagen na aflevering moeten plaatsvinden. Een verpakking, die geopend is geweest, dient voor retourzending zorgvuldig te worden gesloten. Indien de oorspronkelijke verpakking van de zending niet meer bruikbaar is zal de consument de inhoud van de zending zorgvuldig herverpakken in een verpakking, die tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke verpakking. Als de onderdelen zoals tubes of andere te openen producten geopend en dus gebruikt zijn dan is er geen retourzending meer mogelijk.
g. Indien de consument ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het recht op retourzending, heeft X-clusive Deals het recht aan de consument alle bijkomende kosten in rekening te brengen. Beschadiging of verlies van producten tijdens retourzending is voor rekening en risico van de consument.
h. Indien de consument gebruik wil maken van de niet goed-geld-terug garantie die nadrukkelijk geldt voor de cosmetische producten van X-clusive Deals dient hij of zij foto`s te maken voor de eerste (bleek of behandel)sessie en na de laatste (bleek of behandel)sessie. Deze foto`s moeten worden gemaakt met vergelijkbare verlichting. De consument kan van deze niet goed geld terug garantie gebruik maken nadat hij of zij de aanbevolen (zie gebruiksaanwijzing of FAQ van het desbetreffende product) hoeveelheid heeft gebleekt of behandeld en er geen resultaat zichtbaar is.
4. Eigendomsvoorbehoud
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek behoudt de verkoper de eigendom op de aan de koper verkochte goederen tot alle door de koper aan de verkoper verschuldigde facturen of kosten volledig vereffend zijn.
5. Betalingswijze
a. Levering vindt, tenzij anders overeengekomen, plaats via een van de betalingsmogelijkheden op de website of door vooraf overmaken. Levering geschiedt onder het recht van eigendomsvoorbehoud totdat de consument de factuur volledig heeft voldaan. De Consument betaalt direct via een van de betalingsmogelijkheden op de website of door vooraf overmaken aan X-clusive Deals te Almere. Na een succesvolle transactie via een van de betalingsmogelijkheden of vooraf overmaken zullen de goederen zoals boven omschreven worden geleverd.
b. Alle prijzen zijn inclusief BTW en aangegeven in euro`s.
6. Bijzondere rechten van X-clusive Deals
a. Door enkele overschrijding van een eventueel overeengekomen betalingstermijn is de consument in verzuim.
b. Indien de consument na ingebrekestelling (met inachtneming van een redelijke termijn) in verzuim blijft, heef X-clusive Deals, onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten, gedurende onbepaalde tijd het recht om geen nieuwe bestellingen meer te accepteren, en om de uitvoering van alsdan reeds gedane bestellingen op te schorten of te annuleren.
7. Registratie gegevens consument
De consument verklaart zich er mee akkoord, dat X-clusive Deals ten behoeve van zijn bedrijfsvoering gegevens met betrekking tot de consument opneemt in één of meerdere registraties. Op verzoek zal X-clusive Deals informatie omtrent doel en gebruik van zulke registraties aan de consument verstrekken.
8. Allergieën en medicatie
Bleeksystemen en gels voor tanden bleken mogen niet gebruikt worden onder de volgende omstandigheden. Als u medicijnen gebruikt die reageren met de ingrediënten van dergelijke gel en / of poeders voor tanden bleken. Als u allergisch bent voor de ingrediënten van deze tandenbleek middelen. Als u last heeft van oraal gerelateerde ziektes. Heeft u hierover vragen raadpleeg dan uw dokter. Ingrediënten staan in de gebruiksaanwijzing en / of op de verpakking van het desbetreffende product. Bleekproducten mogen niet gebruikt worden onder de volgende omstandigheden. Als u medicijnen gebruikt die reageren met de ingrediënten van deze producten. Als u allergisch bent voor de ingrediënten van deze cosmetische middelen. Als u last heeft van oraal huid en / of oog gerelateerde ziektes. Heeft u hierover vragen raadpleeg dan uw dokter. Ingrediënten staan in de gebruiksaanwijzing en / of op de verpakking van het desbetreffende product.
9. Toepasselijk recht
Op alle door X-clusive Deals gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
10. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van X-clusive Deals indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
11. Mailing, acties en nieuwsbrieven
a. Alle klanten die bij ons een product hebben aangeschaft kunnen worden bericht over aanbiedingen die wij relevant vinden aan de desbetreffende klant. Deze mailing wordt maximaal 6 maal per maand verstuurd aan een klant. De klanten gaan akkoord met deze nieuwsbrief door middel van het aanvinken van de algemene voorwaarden knop.
b. De bezoeker gaat akkoord met de algemene voorwaarden als deze zich aanmeld voor acties of andere inschrijvingen op website van X-clusive Deals. Bezoekers die zich aanmelden op de nieuwsbrieven kunnen nieuwsbrieven ontvangen alsmede relevante acties van producten aangeboden op website van X-clusive Deals.
Disclaimer
Alle informatie op de website X-clusive Deals zijn zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is. Productspecificaties en afbeeldingen zijn onder voorbehoud. X-clusive Deals heeft zowel het recht als ook de plicht onderkende foutieve informatie te corrigeren.
Lifestyle & Trends noch haar partners zijn voor onjuiste informatie aansprakelijk. X-clusive Deals is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en / of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.
Copyright 2011 © X-clusive Deals all rights reserved.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

 

Welkom op Xclusive-Deals.nl!


Op Xclusive-Deals vindt u een ruim assortiment aan gadgets en allerlei tech products voor binnen- en buitenshuis. Wij bieden bijvoorbeeld o.a. robotstofzuigers, smart watches, camera's, (solar en kerst) verlichting, deurbellen met camera, (gaming) oordopjes, USB hubs, SD cards, quick chargers en diverse trendgevoelige gadgets aan!


Bent u naar iets specifieks op zoek? Neem dan contact met ons.

 

© 2010 - 2024 xclusive-deals | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel